Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Op alle incasso-opdrachten aan Incasso Persoonlijk zijn, naast de algemene voorwaarden van Incasso Persoonlijk, deze incassovoorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Met het verstrekken van een incasso-opdracht geeft opdrachtgever de opdracht en verleent opdrachtgever volmacht om alle buitengerechtelijke middelen te gebruiken die naar het oordeel van Incasso Persoonlijk kunnen leiden tot het innen van een vordering, dit uiteraard steeds binnen de wettelijke grenzen.

Artikel 3. Incasso Persoonlijk werkt in de fase voorafgaand aan de gerechtelijke incassoprocedure en indien tijdens een gerechtelijke incassoprocedure geen verweer wordt gevoerd op basis van no cure no pay. Dit houdt in dat in deze beide gevallen met uitzondering van vaste kosten zoals griffierechten en deurwaarderskosten, door de opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd is indien niets wordt geïncasseerd van de schuldenaar. Indien slechts een deel wordt geïncasseerd dan wordt het incassopercentage berekend over het daadwerkelijk geïncasseerde deel.

Artikel 4. Voor het geval de wederpartij tijdens de gerechtelijke incassoprocedure verweer voert kan voor de werkzaamheden van de juristen van Incasso Persoonlijk voor wat betreft de gerechtelijk incasso procedure een uurtarief in rekening gebracht worden gebracht ter hoogte van € 65,00.

Artikel 5. Voor het geval moet worden geprocedeerd worden deurwaarderskosten en griffierechten in rekening gebracht, die vooraf door de opdrachtgever aan Incasso Persoonlijk dienen te worden voldaan.

Artikel 6. De vergoeding voor Incasso Persoonlijk is conform Wet Incasso Kosten juli 2012. Ingeval van vorderingen voor deze tijd wordt aanspraak gemaakt conform staffel voorwerk II hetgeen een aanbeveling is voor rechters om de hoogte van de buitengerechtelijke kosten te bepalen.. Bij moeilijk inbare incasso's wordt het recht voorbehouden een hoger percentage te bedingen. Dit percentage geldt zowel indien in de buitengerechtelijke fase wordt geïncasseerd alsook indien in de gerechtelijke fase wordt geïncasseerd. Wordt geïncasseerd in de gerechtelijk fase dan geldt eveneens het bepaalde in artikel 5 en 7.

Artikel 7. Bij een proceskostenveroordeling van de wederpartij komen de toegekende proceskosten toe aan Incasso Persoonlijk.

Artikel 8. Voor het geval een advocaat moet worden ingeschakeld, zullen deze kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend tegen gunstige tarieven welke per zaak met de betreffende advocaat worden afgesproken.

Artikel 9. Indien Incasso Persoonlijk een huisbezoek aflegt bij de schuldenaar dan kan hiervoor na overleg een bedrag per huisbezoek in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Door het verstrekken van een incasso opdracht, verklaart opdrachtgever zich ermee akkoord dat de verschuldigde vergoeding en kosten, voor zover deze ten tijde van het sluiten van het dossier nog niet zijn voldaan, worden verrekend met de op de rekening ontvangen bedragen.

Artikel 11. Indien de opdrachtgever, nadat de vordering door Incasso Persoonlijk in behandeling is genomen, op welke wijze dan ook de betaling zelf regelt, de behandeling frustreert of de overgedragen vordering om wat voor reden dan ook terugvraagt/intrekt, is door opdrachtgever provisie verschuldigd over het volle bedrag van de vordering, naast de overige verschuldigde verschotten, proces- en executiekosten.

Artikel 12. Opdrachtgever verplicht zich tegelijk met de overdracht van de vordering, dan wel op eerste verzoek, aan Incasso Persoonlijk alle noodzakelijke en wenselijke gegevens en bewijsstukken te verstrekken die relevant kunnen zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht.

Artikel 13. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle ter uitvoering van een overeenkomst aan Incasso Persoonlijk ter beschikking gestelde gegevens.

Artikel 14. Incasso Persoonlijk behoudt zich het recht zich te laten bijstaan door een externe partij. Indien daaraan kosten zijn verbonden zal dit vooraf besproken worden.

Artikel 15. De opdrachtgever zal Incasso Persoonlijk onverwijld op de hoogte brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen hem/haar en debiteur. Correspondentie met debiteur dient uitsluitend via Incasso Persoonlijk te verlopen tijdens een incassoprocedure.

Artikel 16. Incasso Persoonlijk behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen af te wijken van deze voorwaarden. Tevens wordt het recht voorbehouden om opdrachten te weigeren of tussentijds te beëindigen.

Venray, januari 2010