Bent u opdrachtgever en heeft u nog vragen?

 • Incasso Persoonlijk zal altijd binnen 24 uur en bij voorkeur nog op de dag van indiening voor u aan de slag gaan. 

 • U kunt op de pagina 'Opdracht indienen' uw bestanden uploaden. Wij gaan dan direct voor u aan de slag. Maar u kunt ook eerst contact opnemen per e-mail, telefonisch of via het contactformulier op deze website. 

 • Incasso Persoonlijk boekt geïnde vorderingen altijd binnen 24 uur aan u over.

 • Incasso no cure no pay houdt in dat als uw debiteur in de buitengerechtelijke fase niet betaalt u aan ons ook niets hoeft te betalen. Het risico dat wij voor ons werk niet betaald krijgen, ligt bij onszelf.

 • Wij dienen volledig en juist te worden ingelicht. De communicatie met en betaling aan de debiteur dient via ons te lopen.

 • Als u zaken doet met een bedrijf is het versturen van een herinnering niet verplicht. Sinds 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen bij wet geregeld. Na het verstrijken van de betalingstermijn mag u de vordering al uit handen geven.
  In geval dat u zaken doet met een particulier dan is het verplicht om eerst een 14 dagen sommatie te versturen. Let op deze sommatie dient wel aan een aantal verplichtingen te voldoen. Bekijk hier een voorbeeldbrief.

 • Een minnelijk incassotraject is het traject voorafgaand aan de gerechtelijke procedure. Incasso Persoonlijk heeft in deze fase van incasso een slagingspercentage van 82 procent.

 • Een verjaringstermijn is de termijn waarbinnen een vordering of factuur opeisbaar is.

 • Stuiten is het verlengen van de verjaringstermijn.

 • De Wet incassokosten 2012 is per 1 juli 2012 in werking getreden. Deze regeling geldt voor vorderingen die na deze datum betaald hadden moeten zijn. In deze regeling staat onder andere, middels regelend recht, de hoogte van de in rekening te brengen incassokosten vermeld.

 • Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012:

  15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering met een minimum van € 40,00

  10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering

  5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering

  1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering

  0,5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een maximum van € 6.675,00

  Voorbeeld

  Bij een vordering van € 23.000,00 bedraagt de vergoeding:

  15% van € 2.500,00 = € 375,00 plus

  10% van € 2.500,00 = € 250,00 plus

  5% van € 5.000,00 = € 250,00 plus

  1% van € 13.000,00 = € 130,00

  Totaal aan incassokosten € 1.005,00

 • Nee. Er mogen geen administratiekosten, dossierkosten, of kosten voor informatievoorziening apart in rekening gebracht worden

 • Indien het een consumentenvordering betreft niet, dan moet er volgens de WIK eerst een kosteloze aanmaning plaatsvinden waarbij de debiteur 14 dagen de tijd krijgt om alsnog te betalen. In deze aanmaning moeten de gevolgen van het uitblijven van de betaling, waaronder de vergoeding van de incassokosten worden vermeld. Vraag hier een voorbeeld op van de 14 dagen sommatie.

 • Op basis van deze (?welke?) nieuwe regeling kan aanspraak worden gemaakt op wettelijke rente. Deze wordt berekend op basis van de hoofdsom. Tenzij deze (?wat?) niet langer open staat dan een jaar, want dan is het berekenen van de wettelijke rente over de openstaande vordering inclusief wettelijke rente ook toegestaan. 

  Dit betekent ook dat wanneer het innen van de incassokosten langer duurt dan een jaar, de incassokosten opnieuw mogen worden berekend over de nieuwe hoofdsom. 

 • Voor consumenten is deze regelgeving dwingend, dat betekent dat er niet van mag worden afgeweken.

  Voor ondernemers onderling is deze regeling van regelend recht, dat wil zeggen dat er van de wetgeving afgeweken mag worden. Deze regelgeving zal dan als wettelijke maximale vergoeding voor de incassokosten gelden, tenzij partijen overeenkomen daar van af te wijken. Zij kunnen zowel een lagere als een hogere vergoeding overeenkomen mits dit vooraf wordt afgesproken. 

 • Bij ondernemers onderling is de 14 dagen aanmaning niet vereist. Dit is alleen een vereiste indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.